Go to Top

Samarbejde med kommuner

For beboere under 18 år sender vi to gange om året en statusrapport og for beboere over 18 år én gang årligt, som beskriver beboerens udvikling og problemområder siden sidst samt kommende arbejdspunkter.

Vedlagt statusrapporten er en invitation til et møde, hvor beboeren, pårørende (hvis beboeren er over 18 år efter samtykke med beboeren), sagsbehandler, beboerens kontaktperson samt ledere af Fønix taler om rapporten, og om hvad der skal arbejdes med i den kommende periode.

Opstår der særlige hændelse som indlæggelser på psykiatrisk afdeling, voldsomme episoder og lignende informerer vi kommunen skriftlig og/eller mundtlig så hurtigt som muligt. Her fortæller vi, hvad der er sker, samt hvordan vi vil håndtere det fremadrettet.

Magtanvendelser forekommer uhyre sjældent på Fønix. Men når de forekommer, indberetter vi magtanvendelsen til Fønix’ tilsynsførende i Jammerbugt Kommune og sender en kopi til orientering til beboerens sagsbehandler i hjemkommunen.