Go to Top

Støtte i eget hjem § 85

Fønix tilbyder specialpædagogisk støtte og vejledning i eget hjem til tidligere beboere, der skønnes at kunne klare en mere selvstændig tilværelse end i udslusningsafdelingen på Fønix.

Støtten ydes af personale med særlige forudsætninger inden for det socialpsykiatriske område, og alt personalet modtager faglig supervision og er omfattet af Fønix’ efteruddannelse- og kursusprogram.

En forudsætning for at kunne bo i egen lejlighed er:

 • At man kan opholde sig alene i sin lejlighed uden at overvældes af angst eller ensomhed.
 • At man kan overholde en døgnrytme, dvs. komme i seng om aftenen og selv stå op om morgenen.
 • At man kan klare ikke at have adgang til døgnvagt, hverken i hverdagen, i weekends eller ferier/ helligdage.
 • At man har noget at stå op til, f.eks. dagaktivitet, STU, beskyttet beskæftigelse eller anden aktivitet.

Man bor i egen lejlighed i Tranum eller andre steder i kommunen og har sin egen lejekontrakt. Man deltager oftest i en dagsbeskæftigelse, eventuelt Fønix’ dagtilbud eller STU, eller i en eller anden form for beskæftigelse.

Tildeling af støttetimer gives ud fra en individuel vurdering af den enkelte beboeres behov og efter bevilling fra egen kommune.

Der er ingen nattevagt eller weekenddækning, men der kan indregnes timer til besøg/aktivitet i weekenderne.

Der arbejdes med individuelle overskuelige målsætninger og handleplaner, og der følges op på målsætningerne minimum 1 gang om året.

Den specialpædagogiske støtte tager udgangspunkt i den konkrete beboers behov, men omfatter overordnet rådgivning og vejledning i at mestre eget liv, og at klare hverdagens krav og udfordringer.

Støttepersonen er beboerens faste samtalepartner

Der ydes støtte, vejledning eller hjælp til:

 • at fastholde og udvikle et godt socialt netværk, herunder kontakt med familie og venner
 • at strukturere hverdagen bl.a. ved hjælp af kalender, dags-/ugeplan m.m.
 • at overholde den fastlagte struktur
 • at den enkelte får øget selvforståelse samt udviklet sine sociale kompetencer
 • at forebygge at enhver form for misbrug af alkohol, stoffer og medicin
 • at gøre brug af de faciliteter, der findes i nærområdet, sport, bibliotek, arrangementer
 • at få løst de konflikter, der måtte opstå i hverdagen
 • at fastholde arbejde/uddannelse/aktiviteter, som har betydning for den enkelte

Støtte, guidning og igangsætning af praktiske opgaver:

 • at holde styr på økonomien, bl.a. ved at lave budget, aftale om fast lommepengebeløb, opsparing
 • at opretholde en acceptabel personlig hygiejne
 • sund kost og levevis
 • huslige gøremål
 • indretning og vedligeholdelse af lejligheden
 • daglige indkøb
 • tøjindkøb
 • indkøb til større anskaffelser
 • personlige papirer og breve fra offentlige myndigheder.
 • læge, tandlæge, frisør m.m.

Beboere der modtager specialpædagogisk støtte og vejledning fra Fønix har mulighed for at deltage i sociale fællesarrangementer såsom ferietur, biograftur, fester efter aftale og mod egen betaling.

Der er også mulighed for at tilkøbe madordning.

Herudover er man omfattet af de almindelige regler i lovgivningen med hensyn til boligsikring, ledsagerordning, dækning af nødvendige merudgifter, medicinudgifter m.m. Bostøtte hjælper med at udfylde ansøgningerne, når der er behov for det.

Ring for yderligere oplysninger og priser på telefon: 98 23 55 66.